Falk Annual Forum on Economic Policy

ההשלכות הכלכליות של תקציב המדינה, 17.6.13, בית בלגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

סדרי העדיפויות בתקציב הממשלה, 29.5.2011, בית בלגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים 

הוצאות הבטחון של ישראל, 20.1.2010, בית מאירסדורף, האוניברסיטה העברית בירושלים 

מדיניות כלכלית בתקופת משבר, 2.2.09, בית מאירסדורף, האוניברסיטה העברית בירושלים 

תקציב המדינה לשנת 2008, 15.1.08, בית מאירסדורף, האוניברסיטה העברית בירושלים 

תקציב המדינה לשנת 2007 - השלכות על מצב ההשכלה הגבוהה בישראל, 25.12.2006, משכנות שאננים

 תקציב המדינה לשנת 2006, 11.1.2006, בית מאירסדורף, האוניברסיטה העברית בירושלים

 תקציב המדינה ומדיניות הרווחה, 7.3.2005, מכון ון ליר בירושלים

 תקציב המדינה והמדיניות הכלכלית לשנת 2004 , 23.12.2003, מכון ון ליר בירושלים

 תקציב המדינה והמדיניות הכלכלית לשנת 2003, 11.12.2002, משכנות שאננים

 ההשלכות הכלכליות של תקציב המדינה, 17.6.13, בית בלגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים